Ako maximálne využiť čas, ktorý máte s kandidátmi

Pracovný pohovor je stretnutie medzi uchádzačom a vedúcim pohovoru, ktoré sa uskutočňuje s cieľom posúdiť, či je uchádzač vhodný pre danú prácu. Pri pracovnom pohovore je mimoriadne dôležitá schopnosť komunikácie medzi uchádzačom a vedúcim pohovoru. Uchádzač o zamestnanie, ktorý má schopnosť efektívne vyjadriť svoje myšlienky a nápady, bude mať pravdepodobne v procese pohovoru výhodu. Preto je veľmi dôležité zhodnotiť komunikačné schopnosti uchádzača predtým, ako sa pristúpi k jeho prijatiu do zamestnania. Jedným zo spôsobov hodnotenia týchto zručností sú reakcie na správanie. Behaviorálne reakcie sú odpovede, ktoré uchádzač poskytuje na základe predchádzajúcich informácií o zamestnávateľovi a/alebo pracovnej ponuke. Takéto odpovede sa považujú za behaviorálne reakcie, ak presne odrážajú myšlienkový proces uchádzača.

Väčšina otázok na pracovnom pohovore má za cieľ zmerať vhodnosť uchádzača pre danú prácu. Okrem merania vhodnosti uchádzača sa otázkami na pracovnom pohovore merajú aj komunikačné a interpersonálne zručnosti. Väčšina pracovných pohovorov a náborových obežníkov zvyčajne obsahuje zoznam štandardných otázok. V niektorých prípadoch však tieto otázky nemajú zmysel alebo ich možno upraviť tak, aby sa lepšie posúdila vhodnosť uchádzača pre danú prácu.

Pri vedení pracovného pohovoru by mal vedúci pohovoru tiež požiadať uchádzača, aby podrobnejšie opísal všetky neobvyklé okolnosti v súvislosti s jeho pracovnými skúsenosťami, vzdelaním a dosiahnutými výsledkami. Podobne by mal uchádzač poskytnúť informácie aj o tom, ako tieto faktory ovplyvnili jeho rozhodnutia. Tieto typy otázok spolu s typmi poskytnutých odpovedí poslúžia na charakteristiku uchádzača. Pomôže vám to pochopiť silné a slabé stránky kandidáta a určiť, či je pre vašu spoločnosť vhodný.